Top

«Gleden i Herren er deres styrke.» Nehemja 8:10

«Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Matteus 4:4

«Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Matteus 6:33

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.» Matteus 7:12

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Matteus 11:28

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Johannes 3:16

«Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» Johannes 14:6

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Lukas 10:27
«Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.» Romerne 8:28

«Kristus døde for våre synder etter skriftene, han ble begravet, han sto opp den tredje dagen etter skriftene.» 1. Korinter 15:3-4

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.» Galaterne 5:22-23

«Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Hebreerne 13:8

«Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» 1. Johannes 1:9

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og ham med meg.» Johannes åpenbaring 3:20

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29:11

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Og hans navn skal være Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far og Fredsfyrste.» Jesaja 9:6

«Du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket av meg.» Jesaja 43:4

«Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!» Salme 118:24

«Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann: det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør, skal lykkes for ham. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som spredes for vinden. Derfor kan ingen ugudelige bli stående når dommen felles, og ingen syndere skal være med i de rettferdiges forsamling. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.» Salme 1

«Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flytter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid.» Salme 23